Báo động: 70% trẻ vào viện mắc bệnh về đường hô hấp