có 3 thứ này trong bếp, chẳng còn sợ gì rau phun thuốc độc hại nữa